Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Ordensreglement

GRUNDEJERFORENINGEN ” ENGTOFTEN”

ORDENSREGLEMENT

Angående færdsel:

Færdsel på fællesvejene med motordrevent køretøj er kun tilladt, når dette sker med et færdselsmæssigt formål. Hastigheden på 15 km/t skal respekteres.

Parkering på de private fællesveje er forbudt. Byggemateriale. og lignende må ikke placeres på vejene og græsrabatterne.

Gangstierne er forbeholdt gående.

Angående støj:

Ingen parcelejer må ved støj forulempe de omboende. Motorplæneklippere, motorsave og lignende må kun anvendes hverdage fra kl.8.00 til 18.00, lørdage samt søn- og helligdage dog kun til 13.00 i sommerperioden: 1. maj – 31. oktober.

I vinterperioden 1. november – 30. april fra kl.8.00 – 18.00 (påskelørdag samt 1. og 2. påskedag fra kl. 8.00 – 13.00).

Angående vedligeholdelse af grundene:

Grundene skal til enhver tid holdes i en sømmelig stand, således at naboer ikke generes af ukrudt, frø mm. Der må ikke på grundene findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst er til gene for naboerne. Ved tvister er det kun i skel til grundejerforeningens fælles- og vejarealer at bestyrelsen har jurisdiktion.

Ukrudt og græs skal fjernes eller slås inden frøbæringen, dog skal dette være sket inden 15. maj og igen inden 1. september. Forsømmes dette, har bestyrelsen ret til at foranledige istandsættelse af grunden for ejerens regning og risiko.

Levende hegn skal plantes mindst 30 cm fra vejskel, og må på intet tidspunkt vokse ud over vejarealet. Levende hegn skal klippes og / eller beskæres ensartet senest 1. juli og 1. september.

Afbrænding skal følge gældende lovgivning, d.v.s. at der ikke må ske afbrænding.

Optagning af landinspektørens mærke- og skelpæle er forbudt.

Generelt:

Bopælsforandring eller salg af ejendom skal meddeles foreningen senest efter 14 dages forløb.

Henkastning af affald på veje og fællesarealer er forbudt.

Foreningens strandrensningsdag : Første lørdag i juni kl. 10.00.

Spørgsmål til bestyrelsen bør almindeligvis ske skriftligt. Mindre spørgsmål, som ikke kræver hele bestyrelsens involvering, kan dog stilles mundtligt til alle medlemmer af bestyrelsen.

Nærværende ordensreglement er vedtaget første gang ved den ordinære generalforsamling maj 1979 og ændret sidst ved generalforsamlingen maj 2015.

Bestyrelsen ”ENGTOFTEN”