Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften
Kelstrup Strand
Afholdt den 26. maj 2018 i Kelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Årsregnskab for 2017 til godkendelse ved kassereren.
Budgetter for 2018 og 2019 til godkendelse ved kassereren.
Valg til bestyrelsen:
Valg af kasserer: På valg Jens Mikkelsen (modtager genvalg)
Valg til bestyrelsen: På valg Peer Berg (modtager ikke genvalg)
Charlotte Harrild (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg John F Nielsen
Valg af revisor: På valg Palle Lemvig (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent for 2019.
Eventuelt.


Formanden Jens Mikkelsen byder velkommen og går til punkt 1, valg af dirigent.

Ad. 1:
Palle Lemvig blev, som tidligere år, valgt som dirigent.
Han starter med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamling og dagsorden til samme er ift. vedtægterne. Der er 28 stemmeberettigede til stede.

Ad. 2:
Formanden Jens Mikkelsen oplæste beretningen.
Beretning bliver vedtaget 26 stemte for, 0 imod og 2 undlod at stemme..

Ad. 3:
Kjeld Hansen gennemgik regnskabet.
Der var spørgsmål til drænkontoen. Hertil svarede Kjeld Hansen, at denne konto skyldes vi ønsker en sikkerhed for at kunne reparere evt. ødelagte dræn i forbindelse med kloakeringen, m.v.
Regnskabet blev vedtaget. 26 stemte for, 0 imod og 2 undlod at stemme

Ad. 4: Reguleringen i det sidst udsendte budget skyldes at etablering af brønd på Kongsmarksvej i 2017, først faktureres og betales i 2018.
Budgettet blev vedtaget. 26 stemte for 0 imod og 2 undlod at stemme.

Ad. 5: Valg til bestyrelsen.
Jens Mikkelsen, genvalgt som formand uden modkandidater.
Charlotte Harrild blev vagt med 28 stemmer.
John Nielsen blev valgt med 23 stemmer.
Steen Christensen fik 4 stemmer og blev derfor ikke valgt som bestyrelsesmedlem.

2 suppleanter blev valgt. 1. suppleant blev Steen Christensen, Kejserkåbevej 15 og 2. suppleant blev Erik Poulsen, Kejserkåbevej 2 og 6.

Ad. 6:
Valg af revisor: Palle Lemvig, genvalgt.

Ad. 7:
Valg af revisorsuppleant: Henning Jensen, genvalgt.

Ad. 8:
Indkomne forslag:
Der er ingen forslag fremsendt.

Ad. 9:
Kontingentet for 2018 foreslås fastholdt på kr. 400 + kr. 50, altså i alt kr. 450. De kr. 50 anvendes til sten på vores veje.
Enstemmigt vedtaget.

Ad. 10:
Fra salen: Er det muligt at opstille borde/bænke sæt så man kan sidde og nyde udsigt over Storebælt, med evt. kaffe og hygge. Anmodningen tages op på et bestyrelsesmøde. Jens Mikkelsen meddelte at vores 3 borde/bænke sæt sættes op i området ved den nyetablerede petanquebane.

Salen: Kan beplantningen omkring petanquebanen beskæres yderligere? Palle Lemvig meddelte at denne er beskåret det der er lovligt.

Fra salen: I forbindelse med loppemarkedet, kan bestyrelsen betale annonceringen?
Kjeld Hansen meddelte at arealet stilles til rådighed, men derudover gives ingen tilskud.

Fra salen: Grunden på Grønbækvej 1 og Grøndalsvej 1, kan der ikke gøres noget i forbindelse med at disse grunde ikke holdes?
Kjeld Hansen, bestyrelsen har forsøgt at få ejerne til at gøre noget ved dem, uden held. Vi har også haft kontakt med Beredskabsstyrelsen, da vi er bekymret for risiko for brand og lignende. Beredskabsstyrelsen har meddelt at der ingen lovhjemmel er for at gøre noget. Ifølge ordensreglementet, står der at ejere skal slå græsset 2 gange årligt. Dette har vi også meddelt ejerne, uden held. Ved forekomst af Bjørneklo henvender vi os til Slagelse kommune og ejerne.
Bestyrelsen opfordrer alle til at henvende sig til Slagelse kommune med bekymring om disse 2 grunde der ikke holdes, for at se om det vil hjælpe.

Kjeld Hansen, fortæller at der ikke har været nogen henvendelser i forbindelse med etablering af et festudvalg til vores 50 års jubilæum 25. juni 2020. Punktet kommer på generalforsamlingen i 2019.
Jens Mikkelsen, husk strandrensningen lørdag d. 2.juni 2018 kl. 10. Vi skal have beskåret lidt i mosen, ordne indvendigt ved petanquebanen, oprydning på stranden og sætte net i målene.

Jens Mikkelsen, Peer Berg har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen, og vi vil hermed give Peer en stor tak for arbejdet og der honoreres med 2 gode flasker vin.

Afslutningsvis takkede formanden Jens Mikkelsen forsamlingen for de gode drøftelser og takkede Palle Lemvig for at have styret alle godt igennem, og til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til alle og kom godt hjem.

Referent
Charlotte Harrild.