Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen ENGTOFTEN Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2017 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2018 og 2019 til godkendelse ved kassereren

5. Valg til bestyrelsen:

Valg af formand : På valg Jens Mikkelsen (modtager genvalg)

Valg til bestyrelsen:

På valg Peer Berg (modtager ikke genvalg)

Charlotte Harrild (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter:

På valg John F Nielsen (1 suppleant vakant)

6. Valg af revisor: På valg Palle Lemvig (modtager genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen

8. Indkomne forslag

9. Fastlæggelse af kontingent for 2019

10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk .

Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2018 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2018 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bilag: Revideret regnskab for 2017 Budgetter for 2018/2019 Udsendt 15.04.2018 pr. mail samt i ophængsskabene