Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat 2023

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften.


Kelstrup strand


Afholdt i Kelstrup forsamlingshus lørdag d. 20. maj 2023.


Dagsorden:1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning v/formanden Peter Jensen.


3. Årsregnskab for 2022 til godkendelse v/kassereren Kjeld Hansen.


4. Budgetter for 2023 og 2024 til godkendelse v/kassereren Kjeld Hansen.


5. Fastlæggelse af kontingent for 2024.


6. Valg til bestyrelsen:


   Valg af kasserer:                   På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg for 2 år)
   Valg til bestyrelsen:               På valg Inge Harms (modtager ikke genvalg)
                                                              Rena Nielsen (modtager genvalg for 2 år)
                                                              Steen Christensen (modtager genvalg for2år)


   Valg af 2 suppleanter:           På valg Camilla Sehested (modtager genvalg for 1 år)
                                                              Erik Poulsen (modtager ikke genvalg)


7. Valg af revisor:                      På valg Keld Larsen (modtager genvalg for 2 år)


8. Valg af revisorsuppleant:      På valg Henning Jensen (modtager ikke genvalg)


9. Indkomne forslag, herunder
    ⦁ Endelig afstemning om tekstændring i Vedtægternes §16.


10. Eventuelt.Referat:


Ad 1. Valg af dirigent: Palle Lemvig blev valgt.
          Palle kunne meddele at bestyrelsen havde fulgt vedtægterne.
          Af stemmeberettigede var der 29.


Ad 2. Bestyrelsens beretning: Formand Peter Jensen oplæste den.
          Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
          Der fulgte senere orientering vedr. undersøgelsen af etablering af vejbump/stele.


Ad 3. Årsregnskab for 2022: Kjeld Hansen gennemgik regnskaberne.
          Regnskabet vedr. jubilæumsfesten gik i 0.
          Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.


Ad 4. Budgettet for 2023/2024: Kjeld Hansen gennemgik budgetterne.
          Det beregnede underskud skyldes en øget udgift på betalingen af vejvedligehold på 25%
          Budgetterne blev enstemmigt vedtaget.


Ad 5. Fastlæggelse af kontingent for 2023: Bestyrelsen foreslog kontingentet øges med 50 kr.
          Dette med begrundelse i den øgede udgift til vejvedligeholdelse.
          Fra salen blev der spurgt om vi ikke blot kan bruge af kassebeholdningen. Til dette blev
          svaret at de 134.000 kr. der er i kassen hurtigt vil blive brugt og hvis der opstår en situation,

          hvor der skal bruges penge, eks. reparation af eller ny badebro.
          Bestyrelsen er i gang med at sondere terrænet om der er andre muligheder til billigere
          vejvedligeholdelse.
          Kontingentet øges til 500 kr. fra 2024.
          Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6. Valg til bestyrelsen: Kjeld Hansen blev genvalgt kasserer.
          Som bestyrelsesmedlemmer genvalg til Rena Nielsen og Steen Christensen. Som nyt
          medlem Camilla Sehested.
          Som suppleanter valg til Inge Harms og nyvalg til Preben Sørensen, Sommerfuglevej 18.


Ad 7. Valg af revisor: Keld Larsen blev genvalgt.


Ad 8. Valg af revisor suppleant: Preben Sørensen, Sommerfuglevej 18 blev valgt.


Ad 9. Indkomne forslag:
          Bestyrelsen anbefaler tekst ændring i Vedtægten i §16. Tekst ændringen blev fremsat i 2022,

          og til endelig afstemning i 2023.

          Flemming Christophersen, Sommerfuglevej 20, har fremsendt ændring af §16. Begge forslag er                  fremsendt til medlemmerne rettidigt.


          Palle Lemvig redegjorde for hvordan disse 2 forslag ville blive behandlet på generalforsamlingen.                Efter en grundig undersøgelse af retningslinjer for behandling af forslag
          der omhandler den samme §, viser det sig at det mest vidtgående/største ændring skal til
          afstemning først. Og hvis dette vedtages med flertal, bortfaldet det andet forslag. Da forslaget fra                bestyrelsen er det mest vidtgående/største ændring, blev der afholdt skriftlig afstemning.


          Der blev afgivet 29 stemmer. De 27 stemte for bestyrelsens forslag og 2 stemte imod.
          Derfor er bestyrelsens forslag vedtaget og Flemming Christophersens bortfaldet.

          Forslag vedr. vejbump, fremsat i 2022, og bestyrelsens undersøgelser af dette i det for-
          forgangne år.


          Første kontakt med Slagelse kommune, gav os en viden om at vores hastighedsbegrænsning

          på 15 ikke er lovlig. Vi kan ansøge om en begrænsning på 30 km.

          Dette mener vi ikke i bestyrelsen vil være formålstjenligt.


          Konsekvenser af bump/stele:
          Hvis bump bliver etableret skal der være beboere der påtager sig ansvaret for at passe
          disse, for livstid! Disse bump skal tages op når vejene skal vedligeholdes, samt repareres
          ved forekomst af skader, de kan påføres efter overkørsel af tunge køretøjer, samt slid.
          Hvis stele etableres, som er forhindringer, så som sten/stolper, kan disse hindre større
          køretøjer som lastbiler der skal aflevere materialer til os ved evt. byggerier.

          Disse er også vores ansvar at vedligeholde.


          Vi har den fulde pligt til vedligeholdelse. Kommunen er myndighed.
          Ansøgningen til kommunen skal nøjagtig placering og de beboere der bor ud for denne
          placering skal godkende den og det samme skal politiet.
          Dermed vil hastighedsbegrænsningen også automatisk blive på 30 km.
          Med tanke om øget hastighed til 30 km, er bestyrelsen enige om vi fastholder vores veje
          som de er, uden bump/stele og med en begrænsning på 15 km.

          Bemærkninger fra salen: forslagsstiller er utilfreds med bestyrelsens arbejde, oplever
          bestyrelsen er for passiv på dette punkt. Han foreslår mere aktivitet på at få lavet bump
          har dog ikke selv tid til at deltage i arbejdet med vedligeholdelsen. Endvidere oplevede
          han mange flere medlemmer til generalforsamling sidste år, grundet dette punkt, end i år.


          Der var 34 stemmeberettigede i 2022 og 29 stemmeberettigede her i 2023.
          -De 15 km er vel en beslutning grundejerforeningen har taget? Ja, hvis ikke så er den 50
          -Vejmanden havde på et tidspunkt ”tabt” noget vejmateriale, som resultatet et bump,
            det medførte slid og ødelæggelse af græsrabatten.


          Svar fra bestyrelsen: Vi er helt enige i, at den største udfordring er Sommerfuglevej og
          Engtoften, da disse 2 veje er vores gennemgående til de øvrige veje. Vi har arbejdet
          med dette hele det forgangne år. Der har og er også kontakt til de omkringliggende
          grundejerforeninger, som arbejder med de samme udfordringer. En nabo forening
          skal have det til afstemning og dette holder vi et vågent øje med. En anden nabo
          forening har i en periode haft prøvet dem af og de fandt ud af at de ikke gav den
          ønskede effekt, og vejene tog skade af dem, så de vil ikke have bump.
          Sikkerheden er vores fællesansvar og hvis vi som beboere/ejere går foran som de gode
          eksempler, og kører efter forholdene, samt tager fat i vores egne, tænker vi i bestyrelsen, at vi                    indstiller til ikke at gå videre med sagen omkring bump/stele.

Ad 10. Eventuelt:
         B. Sehested spørger til vores fællesareal der er blevet voldsomt beskåret. Selv træer som
         hyld og tjørn er skåret fuldstændigt ned. Det er ikke pænt, han oplever det som hærværk.
         På selve stranden er der ikke fjernet hybenrose, som er innovasive og som skal fjernes.

         De er de eneste der ikke er klippet ned/fjernet. Forslag er at frede beplantningen det næste
         år, så træerne, hyld og tjørn kan få lov at få fat igen.
         Og hvad skal de borde/bænke?


         Svar: Inge Harms meddeler at de klipper det ned i uge 45 hvert år.
         Jens Mikkelsen meddeler det kun er hækken ud til vejen der må klippes, og det kun ned
         til 1,20 meter.


         Charlotte Harrild meddeler at bord/bænke er opsat så flere har mulighed for at sidde og
         nyde aftensmaden og solnedgangen samtidig. Det er ikke alle der længere har fysik til at
         sidde på stranden længere. Og de benyttes.


         Kjeld Hansen meddeler at ved strandrensningen d. 3/6. klippes kun hyben. Og hyben på
         selve stranden graves op.


         Opsummering: Ved strandrensningen d. 3/6-23 kl. 10:00 beskytter vi al beplantning der
         ikke er hyben. Og vi sikre alle at træer og naturligt forekomst af strandvækst beskyttes.
         Hyben skal begrænses og fjernes fra stranden.

         Vi opfordrer alle til at vi er hinandens hjælpere både på vores veje, på fællesarealer og

         på stranden.


Stor tak til Palle Lemvig for endnu en gang at have ført os godt igennem vores generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften.


Tak for god ro og orden.


Referent
Charlotte Harrild.