Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Referat 2012

Referat af GF Engtoftens ordinære generalforsamling lørdag den 19. maj 2012

i Kelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2011 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2012 og 2013 til godkendelse ved kassereren

5. Valg af formand: På valg Jens Mikkelsen (modtager genvalg)

Poul E. Sørensen er udtrådt af bestyrelsen

Valg til bestyrelsen: Anders Forman er udtrådt af bestyrelsen

Dorrit Sørensen (modtager genvalg)

Kurt Pedersen (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter: på valg Inge Harms og Peer Berg (modtager genvalg)

7. Valg af revisor: på valg Palle Lemvig

Valg af revisorsuppleant: på valg Kjeld Larsen

8. Indkomne forslag

9. Fastlæggelse af kontingent for 2013

10. Eventuelt

Referat:

Ad 1

Formanden bød velkommen og var glad for det store fremmøde. Formanden foreslorg Palle Lemvig som dirigent. Palle blev valgt.

Palle Lemvig takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. Oplyste, at Slagelse Haveservice under eventelt ville fortælle om kloarkering.

Ad 2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Kassereren oplyste, at vi ikke betaler tømningsafgift til kommunen, da vi ingen regning har fået. Der var spørgsmål vedr. administrationsgebyr til formand og kasserer. Dette er vedtaget på generalforsamling for en del år tilbage.

Regnskab blev vedtaget

Ad 4.

Budgettet blev vedtaget

Ad 5.

Valg: Jens Mikkelsen blev genvalgt til formand. Kurt Pedersen, Dorrit Sørensen blev genvalgt og Inge Harms og Peer Berg blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad 6

Charlotte Harrild og Morten Sjøstein blev foreslået af bestyrelsen. Morten var ikke til stede, men havde givet tilsagn til formanden. Charlotte og Morten blev valgt.

Ad 7.

Palle Lemvig blev genvalgt som revisor og Kjeld Larsen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 8

Indkomne forslag:

Palle Lemvig havde fremsendt forslag til ændring af vedtægter:

Hvis formand eller kasserer går i utide indgår nuværende bestyrelsesmedlemmer som formand eller kasserer og sidder indtil næste Generalforsamling, hvor formand/kasserer vælges til normal turnus.

Forslaget blev vedtaget til endelig godkendelse på næste års generalforsamling.

Forslag fra beboere på Lindesværmervej har fremsendt forslag om belægning af vejene med perlesten foreslås fremlagt ved næste generalforsamling, når projekt kloarkering er endeligt afsluttet. Dette godkendes og forslaget vil blive genfremsat næste år.

Ad 9

Kontingent fortsætter

Ad 10.

Jens Mikkelsen oplyste, at kloarkering skal være færdig den 9.11.2012. Efter tidsplanen skulle den nordlige del være færdig inden sommerferien. Resten af området færdig i efteråret. Det tilbud der er femsendt fra JH Huse kan ikke bruges, idet der er forskellig dybde for brønde i området.

Kloarkmesteren oplyste, at hvis der er betonrør fra hus til brønd skal de udskiftes.

Der var flere spørgsmål til kloarkering hvis man har samletank eller trixtank. Der belv henvist til at man efter mødet talte med kloarkmesteren og Slagelse Haveservice individuelt.

Peer Berg oplyste, at man er 1 uge forsinket i h.t. planen. I Uge 22/23 åbnes for næste område.

Der var spørgsmål om man kan fratrække de kr. 15.000 i skat. Det kan man ikke da det er som-merhuse.

Palle Lemvis oplyste, at han har 4 stk. hjertestartere, som gives til de 4 første der henvender sig til ham. Alle 4 blev udleveret.

Generalforsamlingen afsluttes kl 11.00

sekretær

Kirsten Hansen