Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften
Kelstrup Strand
Afholdt den 20. maj 2017 i Kelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Årsregnskab for 2016 til godkendelse ved kassereren.
Budgetter for 2017 og 2018 til godkendelse ved kassereren.
Valg til bestyrelsen:
Valg af kasserer: På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg)
Valg til bestyrelsen: På valg Inge Harms (modtager genvalg)
Rena Nielsen (modtager genvalg)
Annette Pedersen (modtager ikke genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg Peter Jensen og John F Nielsen
Valg af revisor: På valg Kjeld Larsen (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent for 2018.
Eventuelt.


Formanden Jens Mikkelsen byder velkommen og går til punkt 1, valg af dirigent.

Ad. 1:
Palle Lemvig blev, som tidligere år, valgt som dirigent.
Han starter med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamling og dagsorden til samme er ift. vedtægterne. Der skal ændres i rækkefølgen i dagsordenen. Punkt 4 vedr. budget 2017/2018, skal flyttes til efter punkt 8. Indkomne forslag, da det kan få indflydelse på budgettet, hvis forslagene vedtages.

Ad. 2:
Formanden Jens Mikkelsen oplæste beretningen.
Beretning bliver enstemmigt vedtaget (der er 29 stemmeberettigede til stede).

Ad. 3:
Kjeld Hansen gennemgik regnskabet. Vi har 158 betalende medlemmer, heraf er 12 i restance.
3 medlemmer fra Strandagergård betaler ½ pris.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4: punktet er flyttet til efter punkt 8.

Ad. 5: Valg til bestyrelsen.
Kjeld Hansen genvalgt som kasserer med 29 stemmer.
Inge Harms genvalgt som medlem med 29 stemmer.
Rena Nielsen genvalgt som medlem med 29 stemmer.
Peter Jensen valgt som medlem med 29 stemmer.
John F Nielsen valgt som suppleant med 29 stemmer.
En vakant suppleant.

Ad. 6:
Valg af revisor: Kjeld Larsen, genvalgt.

Ad. 7:
Valg af revisorsuppleant: Henning Jensen, genvalgt.

Ad. 8:
Indkomne forslag:
Flytning af petanquebanen, forslaget fremsendt med dagsordenen, nu med en væsentlig anden økonomi.
Indstiller Palle Lemvig orienterede.
Fra salen: vil der være risiko for bortskylning af strand og bane, når hybenroserne fjernes? Svar: alle hybenroserne fjernes ikke, men en garanti for hvad vind og vejr kan ødelægge kan ikke gives.
Fra salen: må alle benytte banen. Svar: ja, men det er medlemmerne der har første ret. Banen er ikke en offentlig bane.
Fra salen: kan der laves en tavle, hvor man kan skrive sig på, at man ønsker at benytte banen?
Svar: god ide.
Afstemning: 24 for forslaget – 2 imod og 3 undlod at svare.
Forslaget er dermed vedtaget.

Bestyrelsen foreslår anvendelse af erstatningen fra SEAS-NVE Holding A/S, til 50 års jubilæet d. 25. juni 2020. Se forslaget som var med dagsordenen.
Kjeld Hansen orienterede om begrundelsen.
Fra salen: Bryder mig ikke om ordvalget ”som supplement” vil hellere at der står at det er dette beløb foreningen giver til festen. Svar: Der skal være en egen betaling for deltagelse og der vil ikke blive brugt yderligere af foreningens beholdning end de kr. 21.983,40, som forslaget beskriver. Fra salen: så er vi enige.
Afstemning: 27 for forslaget – 0 imod og 2 undlod at stemme.
Forslaget er dermed vedtaget.

Bestyrelsen forslår at der nedsættes et festudvalg blandt foreningens medlemmer til planlægning af jubilæumsfesten. Se forslaget som var med dagsordenen.
Det anbefales at der udsendes mail til samtlige medlemmer, med anmodning om at være med i festudvalget. Dette vil blive udført af Kjeld Hansen.
Afstemning: 27 for forslaget – 0 imod og 2 undlod at stemme.
Forslaget er dermed vedtaget.


Ad. 4:
Budget 2017/2018.
Fra salen: det forventes at regnskabet revideres i forhold til vedtagelsen af de indkomne forslag og at det derefter udsendes til medlemmerne. Svar: selvfølgelig.
Fra salen: hvor kommer pengene fra til petanque banen? Svar: vi har plads til banen i vores kassebeholdning. Som udgangspunkt må kassebeholdningen ikke indeholde mere end 1 års kontingent. Og vi skal jo ikke samle penge ind til en pulje. Fra salen: siger vi ja til budgettet siger vi også ja til ændringen der udsendes, uden at vi kommer i økonomisk uføre? Svar: Ja.
Fra salen: rør-spuling er det hvert år? Svar: det er klimabestemt – derfor er det budgetteret som sikkerhed. Fra salen: SK-Forsyning har de ikke ansvaret? Svar: dette er ikke tilfældet.
Fra salen: Perlestenene på vores veje kan vi ikke få skærver i stedet? Svar: efterhånden køres perlestenene fast. Med skærver risikerer vi mange punkteringer.
Afstemning: 27 for budgettet – 0 imod og 2 undlod at stemme.
Budgettet blev vedtaget.

Kjeld Hansen sender det reviderer regnskab ud via mail, og det sættes i info-skabene.

Ad. 9:
Kontingentet for 2018 foreslås fastholdt på kr. 450.
Enstemmigt vedtaget.

Ad. 10:
Peer Berg orienterede om opgaverne til strandrensningsdagen d. 10. juni 2017 kl. 10-14.
Se tidsplanen og plancherne på vores hjemmeside og i info skabene, de udsendes også via mail.
2 hovedopgaver:
Stiens beplantning ved mosen skal beskæres betragteligt.
Fællesarealet og stranden skal vedligeholdes.

Fra salen: Hvad skal der ske med den nuværende petanque bane. Svar: Vi er bange for at den vil forsvinde i havet ved en af de næste storme. Men kan benyttes indtil da.

Palle Lemvig meddelte at det midlertidige udvalg til undersøgelse af negative drænkonsekvenser efter kloakering havde en kort leve tid, da det viste sig ikke at være et behov. Derfor er dette nu nedlagt.
Fra salen: hvis der er problemer med kloarken er det så SK-forsyning? Svar: ja.

Jens Mikkelsen udtrykte glæde grundet vedtagelsen af den nye petanque bane, der også vil blive et rekreativt område. Vedr. stenene på vores veje har jeg kun positive reaktioner, jeg tror vi gør det rigtige. Drænet på Engtoften skulle nu være på plads og virker som det skal.

Fra salen: Hvorfor er festteltet sat til salg og er det solgt? Svar: det er endnu ikke solgt, det bliver ikke benyttet, vi har kun haft det lejet ud sammenlagt 3 gange. Vi har fået 1 bud på teltet.

Fra salen: indfaldsvejen holder ikke længe, selv om det forsøges at holde den, men vores egne veje er helt klart blevet bedre.
Jens Mikkelsen: ja, der står ofte vand, bestyrelsen vil henvende sig til ejeren Buller og lave en aftale om udbedring i form af et dræn/brønd, for at afhjælpe generne.

Kurt: Vi har sådan en fin hjemmeside. Den er skøn at følge med i, med billeder af de begivenheder der er i løbet af året
Palle: Der er givet gamle billeder til hjemmesiden kommer de ikke på?
Inge Harms: som webmaster, tak for tilkendegivelserne Ang. de gamle billeder, er der billeder af personer jeg ikke har mulighed for at spørge om de er interesseret i at blive offentligt tilgængelige via hjemmesiden. Vi kan evt. lave en mappe med de gamle billeder.

Palle Lemvig: Reklame for Korsør Picnic koncerter.

Peer Berg: Tak for ros og jeres fremmøde.

Afslutningsvis takkede formanden Jens Mikkelsen forsamlingen for de gode drøftelser og takkede Palle Lemvig for at have styret alle godt igennem det og til bestyrelsen for godt samarbejde samt en tak til Annette Pedersen for hendes tid i bestyrelsen.
Tak til alle og kom godt hjem.

Referent
Charlotte Harrild.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Formandens beretning.

 

 

 

Lørdag d. 20 maj

 

Generalforsamling 2017

 

Beretning ved formanden.

 

Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen deltaget i følgende arrangementer.

 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, det første blev afholdt straks efter generalforsamlingen, her konstituerede vi os på følgende måde, at jeg som valgt formand – Kjeld som valgt kasserer - Peer som næstformand - Chalotte som sekretær- Inge som bestyrelsesmedlem, Annette som bestyrelsesmedlem Rena som bestyrelsesmedlem - Peter som suppleant og som rosinen i enden John som suppleant.

 

Lørdag d. 5. juni mødtes vi til strandrensning på fællesarealet kl. 10

 

Igen mødte en masse morgenfriske medlemmer op til arbejdet og efter at have indtaget den obligatoriske morgen bitter, blev arbejdet uddelegeret og vi gik i gang med stor iver. Der blev ordnet på stranden, der blev klippet og slået på vores fællesarealet, petanquebanen og beplantningen omkring blev ordnet. Igen havde vi et hold nede og ordne stien nede ved mosen, hvor der blev klippet og beskåret til den store guldmedalje og kvas kørt væk.

 Igen afsluttede vi med de, -af kærlige hænder-, smurte håndmadder og en lille tår til halsen, og ikke mindst det sædvanlige hyggelige samvær og snak med de medlemmer, som vi ikke ser så ofte.

 Som I jo nok har set har vi modtaget 2 stk. skilte om nabohjælp, disse er sat op ved indkørslen på Engtoften og Sommerfuglevej, efter følgende har Peer genoptrykt vores folder ENGTOFTEN, som er blevet omdelt af Inge vedlagt en folder fra Nabohjælp.

 Jeg vil kraftigt anbefale og bede om at I tilmelder jer til dette, da jeg tror, at det virker præventivt, jo flere der skilter med nabohjælp.

 Hvis I har fået bortskaffet brochuren, kan den tages med hjem herfra.

 Foreningen har anskaffet 2 nye borde /bænke som vil blive opsat på fællesarealet på strandrensningen.

 Jeg har indkøbt en ny skifer tavle, Peer har malet dato og temperatur og Inge har lovet at måle temperaturen på vand og luft hver dag og skrive det på tavlen.

 Denne vil blive opsat på dagen. 

 Vores næste arrangement er vores årlige strandrensning.

 De sidste år har vi ikke været så effektive, som vi burde.

 Derfor er vi kommet bag ud med en del arbejde, som vi skal have indhentet i år.

 Som noget nyt har Peer fremstillet en flipover,som han vil fortælle lidt mere om.

 Et af de helt store projekter er stien nede i mosen, der skal have en meget stor omgang og derfor skal vi bruge mange til dette arbejde.

 Da vi har så mange opgaver i år har vi valgt at skubbe spisningen til kl. 14.00 som vanligt på fællesarealet.

 Og igen som noget nyt afholder vi en kort drikkepause kl. 1200-1220 i mosen, hvor jeg vil sørge for, at der er noget til alle.

 

Til sidst men ikke mindst vil jeg sige en meget stort tak til den utroligt velfungerende bestyrelse, som jer formand for.

 Husk vores strandrensning lørdag d. 10. juni kl. 10.00

 Jeg vil hermed overgive beretningen til afstemning.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jens Marchholdt Mikkelsen