Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Referat 2013

Grundejerforeningen ENGTOFTEN

Generalforsamling lørdag den 25. maj 2013 kl. 10.00

Keldstrup Forsamlingshus

Referat:

DAGSORDEN:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning ved formanden

Årsregnskab for 2012 til godkendelse ved kassereren

Budgetter for 2013 og 2014 til godkendelse ved kassereren

Valg af kasserer. På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg)

          Valg til bestyrelsen Kirsten Hansen (modtager genvalg)

                                     Inge Harms (modtager genvalg)

          Valg af suppleanter. På valg Charlotte Harrild og Morten Sjøstein

Valg af revisor: På valg Steen Bjerggaard

Valg af revisorsuppleant: På valg Kjeld Larsen

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent for 2014

Eventuelt

Ad 1. Formanden bød velkommen og foreslog Palle Lemvig som dirigent. Palle Lemvig blev valgt.

Palle konstaterede at indkaldelsen var lovligt indvarslet. Palle ville checke op på brug af hjem-mesiden. Ved håndsoprækning ses det, at der er gjort god brug af hjemmesiden.

Ad 2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og læser det brev mange har modtaget vedr. tilslutning.

Et medlem takker for, at broen er kommet op tidligere ned normalt. Mener dog at den er vakkelvoren. Vi regner med at den sætter sig med tiden.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3

Kassereren Kjeld Hansen fremlagde regnskabet

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4.

Fremlagt af kassereren.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5.

Kasserer. På valg kasserer Kjeld Hansen. Kjeld blev genvalgt.

Bestyrelsen: Kirsten Hansen og Inge Harms. Blev genvalgt

Suppleanter: Charlotte og Morten Sjøstein. Morten modtager ikke genvalg.

Annette Pedersen blev foreslået som ny suppleant. Charlotte og Annette blev valgt.

Ad. 6

Revisor: Steen Bjerggaard blev genvalgt

Ad 7.

Revisorsuppleant: Kjeld Larsen blev genvalgt

Ad 8.

Forslag fra Flemming Chisthophersen vedr. sten i rabatten. Flemming redegjorde for sit synspunkt vedr. sten i rabatter. Hvis stenene flyttes ind til skel, vil rabatterne forsvinde, da han mener at man vil køre i rabatterne.

Jens redegjorde for grunden til, at vi i første omgang forbød stenene og hvorfor vi ændrede mening.

Peer Berg oplyste, at vi intet har imod at der ligger sten i rabatter, som skal ligge mindst en ½ m inde i rabatten, men sten i sving vil vi erstatte med noget andet. Det vil vi finde ud af, hvad skal være.

Hastigheden er for stor og dette drøftes. Og hvad der kan gøres. Bestyrelsen oplyser, at vi drøfter punktet i bestyrelsen, og vi vil så komme med et forslag til ændring af ordensreglerne.

Ad 9

Kontingent fastholdes for 2014. Vedtaget.

Ad 10

Eventuelt.

Kirkvåg spørger, om der er, der har nogen observeret revner i deres huse efter at der har været gravet. Det er der ikke. Ligeledes har han fået dybe spor af mudder på 30 cm i sin indkørsel efter retablering af vejene. Jens oplyser, at det er SEAS/NVE og han skal kontakte.

Peer oplyser at han skal kontakte Orbicon. vedr revne i huset.

Flemming Christophersen spørger, om andre har haft ubudne gæster. Han har haft indbrud i marts md.. Der blev dog ikke stjålet noget videre. Der er en mere, der har oplevet indbrud i et skur. Peer siger, at det er en god ide at få meldt ind til bestyrelsen om sådanne ting. Så vil vi kunne informere om dette på hjemmesiden.

Jens udsætter punktet om evt. belægning med perlesten, da vejene ikke er overgivet, og der er ikke gået 1 år.

Generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 31. maj 2014.

Kirsten Hansen

sekretær