Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat 2019

G/F Engtoften
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften
Kelstrup Strand
Afholdt den 25. maj 2019 i Kelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Årsregnskab for 2018 til godkendelse ved kassereren.
4. Budgetter for 2019 og 2020 til godkendelse ved kassereren.
5. Valg til bestyrelsen:
Valg af kasserer: På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg)
Valg til bestyrelsen: På valg Inge Harms (modtager genvalg)
Rena Nielsen (modtager genvalg)
Peter Jensen (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg Steen Christensen (modtager genvalg)
Erik Poulsen (modtager genvalg)
6. Valg af revisor: På valg Keld Larsen (modtager genvalg).
7. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen.
8. Jubilæum 25. juni 2020 – festudvalg.
9. Indkomne forslag.
10. Fastlæggelse af kontingent for 2020.
11. Eventuelt.


Ad. 1. Valg af dirigent: Palle Lemvig blev valgt.
PL konstaterede indkaldelse samt indhold i dagsordenen foretaget rettidigt.
Det konstateredes at der var 24 stemmeberettigede.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning: blev oplæst af Charlotte Harrild, sekretær.
Vedtaget med 22 for, 0 imod og 2 undlod at stemme.

Ad. 3. Årsregnskab for 2018: Vi har 158 medlemmer og 3 passive der bor ved fællesarealet.
Vedtaget med 24 stemmer. Dermed er regnskabet godkendt.

Ad. 4. Budget 2019/20: Spørgsmål fra salen: beløbet til Hejningen og Stillingesogn, hvilken
betydning har dette? Det betyder vi kan benytte os af deres arbejde, når og hvis
udfaldet har betydning for vores område.
Vedtaget med 24 stemmer. Dermed er budgettet godkendt.

Ad. 5. Valg til bestyrelsen: Kjeld Hansen valgt som kasserer.
Inge Harms, Rena Nielsen og Peter Jensen, blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Steen Christensen og Erik Poulsen blev valgt som suppleanter.

Ad. 6. Valg af revisor: Keld Larsen blev valgt som revisor.
Ad. 7. Valg af revisor suppleant: Henning Jensen blev valgt som revisor suppleant.

Ad. 8. Jubilæum 25. juni 2020 – festudvalg: Kasserer Kjeld Hansen har styr på budgettet.
Jens Mikkelsen sørger for el og toiletter.
Palle Lemvig giver erfaringer videre fra tidligere fester.
Festudvalg: Teddy Hoeg, Engtoften 15
Jens Ole Pedersen, Lindesværmervej 21
Palle Nørmark, Engtoften 12
Leise Hansen, Engtoften 11
John Nielsen, Lindesværmervej 20
Peter Jensen, Kejserkåbevej 3
Rena Nielsen, Lindesværmervej 24

Ad. 9. Indkomne forslag: Ingen forslag.

Ad.10. Fastlæggelse af kontingent 2020: Ingen ændring, kontingentet fastholdes på kr. 450,00

Ad.11. EVT: Den innovative Pileurt er set i vores område. Henvendelse til Slagelse kommune har ikke givet noget i forhold til at bekæmpe den. Alle opfordres til at slå den ned ved forekomst.

Egespinderlarven er på vej fra Tyskland.

Leise Hansen og Mona Søndergaard er tovholdere på fremstilling af smørrebrødet ved strandrensningen.

Er der nyt om vedligeholdelse af Grønbækvej 1 og Grøndalvej 3 ? Bestyrelsen har ingen rettigheder i den forbindelse. Ejerne er hvert år og utallige gange blevet opfordret til at vedligeholde deres grunde. Vi har haft kontaktet beredskabsstyrelsen uden held. Juridisk kan vi intet stille op. Rettens vej har været forsøgt med tab som resultat.
Teddy Hoeg foreslår at beboerne går sammen om at få renset grundene så de er nemme at vedligeholde. Bestyrelsen kontakter ejerne med forslaget. Teddy bliver primusmotor på projektet hvis der er positiv reaktion fra ejerne.

Palle Lemvig har haft kontaktet SK-Vand vedr. udskiftningen af målerbrøndene. Dette skyldes, at SK-Vand har besluttet at de målere vi skal have etableret ikke passer til vores brønde, hvilket fordyrer udskiftningen. Der findes målere der passer til vores brønde. Palle har også sendt anke til Fødevarestyrelsen, men tabte denne anke. Palle har undersøgt, at det vil give SK-Vand og dermed Slagelse kommune en besparelse på kr. 7 mill. hvis de ændrer til de målere der passer til vores brønde, men uden positiv modtagelse fra Slagelse kommune. Det er Slagelse kommune der ejer brøndene, og de har så besluttet vi skal betale den årlige leje af målerne som vi har fået brev om.

Der køres meget stærk på Kongsmarksvej, på trods af 40 km begrænsning. Er det muligt at søge hjælp om vejchikaner gennem Slagelse kommune? Jens Mikkelsen mener det skyldes busserne at der ikke er lavet chikaner. Det er muligt som borger at henvende sig til politiet med anmodning om trafikkontrol. Bestyrelsen forhører sig hos lokalrådet, Slagelse kommune og politiet.

Borde/bænke sættene må ikke efterlades på stranden. Ved en storm, vil de blive ødelagt. Ved strandrensningen bliver der lagt fliser på fællesarealet, herpå bliver bord/bænke sættene sat og fastgjort. Derfra hvor de sættes vil der stadig være udsigt over havet. Keld og fruen fra Grønagervej 4 har doneret fliser og grus – mange tak.

Palle Lemvig har en petanque-skraber der kan lånes ved brug af banen, med aflevering igen efter brug.

Festudvalget bedes blive tilbage efter endt generalforsamling, for aftale om møde dato.

Formand Jens Mikkelsen takkede Palle Lemvig for godt arbejde med at styre generalforsamlingen trygt og godt igennem. Derudover takkede Jens forsamlingen for fremmøde og interesse for vores fælles grundejerforening.
Slutteligt med en stor opfordring til at alle møder op til strandrensning lørdag d. 1.juni kl 10


Referent
Charlotte Harrild

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  Beretning ved formanden Jens Mikkelsen.

 

Siden vi var til generalforsamling sidst, har bestyrelsen deltaget i følgende arrangementer:

 

Straks efter Generalforsamlingen afholdte vi vores første møde, her konstituerende vi os på følgende måde:

 

Jens Mikkelsen, valgt som formand.

 

Kjeld Hansen, valgt som kasserer.

 

John Nielsen, som næstformand.

 

Charlotte Harrild, som sekretær.

 

Inge Harms, webmaster.

 

Peter Jensen og Rena Nielsen, som bestyrelsesmedlem.

 

Erik Poulsen og Steen Christensen, som suppleanter.

 

 

 

Efterfølgende lørdag afholdte vi vores årlige strandrensning. Der mødte en masse mere eller mindre morgenfriske medlemmer op, men efter den obligatoriske morgenbitter gik vi i gang med diverse opgaver. Der blev arbejdet ihærdigt på vores nye rekreative område. Samt oprydning på vores gamle petanquebane. Diverse hække blev klippet og der blev opryddet på stranden. Alle opgaver blev løst med stor tilfredshed for formaden. Derefter fik alle belønningen i form af en overdådig frokost bestående af håndmadder, samt en lille skarp og en øl eller vand.

 

 

 

Badebroen blev taget ned i september og båret på plads og sat i vandet igen her i maj. Jeg kan med glæde meddele at vi har fået et par unge friske fyr med i brolaget, men der er plads til flere.

 

 

 

Alle medlemmer har modtaget orientering fra SK Vand, vedrørende udskiftning af målerbrønde. Dette vil desværre betyde at vi skal have gravet vores rabatter op, hvilket jeg er meget ked af, da vi nu har de fineste veje og rabatter. For at sikre rabatterne bliver reetableret i samme stand som nu, vil det give ekstra arbejde for mig som formand og mine bestyrelsesmedlemmer, da min erfaring er at jeg skal være over entreprenøren for at sikre dette.

 

 

 

Peter og jeg har været til møde med Slagelse kommune vedrørende vores vådområde (mosen), der er blevet groet til med siv og selv såede træer. Efter følgende har kommunen været her med en robot, som har slået en del af sivene. Træerne vil blive fældet på et senere tidspunkt, hvis ikke fårene får gnavet den inden.

 

 

 

Jeg vil bede jer om at lade bord bænke sættene stå oppe på græsset, da de vil blive ødelagt af havet ved storm, når de står på stranden.

 

 

 

Jeg har igen i år haft den glæde at arbejde sammen med en fantastisk bestyrelse, uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

 

 

 

PS. Jeg vil her til sidst bede jer om at huske at komme på lørdag til vores strandrensning kl. 10:00, med det gode humør og den gode indsats, som I plejer.

 

Jeg vil hermed overgive beretningen til afstemning.

 

Med venlig hilsen

 

Formand Jens Marchholdt Mikkelsen