Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat 2016

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften

Kelstrup Strand

Afholdt den 21. maj 2016 i Kelstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning ved formanden.

Årsregnskab for 2015 til godkendelse ved kasseren.

Budgetter for 2016 og 2017 til godkendelse ved kassereren.

Valg til bestyrelsen:

         Valg af formand:      På valg Jens Mikkelsen (modtager genvalg)

         Valg til bestyrelsen: På valg Peer Berg (modtager genvalg)

                                                   Charlotte Harrild (modtager genvalg)

                                                   Rena Nielsen for 1 år (trådt ind for Kirsten

                                                   Hansen)

         Valg af 2 suppleanter: På valg Peter Jensen. 1 suppleant vakant.

Valg af revisor: På valg Palle Lemvig (modtager genvalg).

Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen.

Indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent for 2017.

Eventuelt.

Formanden Jens Mikkelsen byder velkommen og går til punkt 1, valg af dirigent.

Ad. 1:

Palle Lemvig blev, som tidligere år, valgt som dirigent.

Han starter med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamling og dagsorden til samme er ift. vedtægterne.

Ad. 2:

Formanden beder Charlotte Harrild afgive beretningen, den er vedhæftet referatet.

Beretning bliver enstemmigt vedtaget (der er 34 stemmeberettigede til stede).

Ad. 3:

Kjeld Hansen fremlægger årsregnskab for 2015 (er vedhæftet indkaldelse til generalforsamling).

Betaling til 2-Sogne er ikke betalt i 2015, hvorfor der vil være betaling 2 gange i 2016, derfor figurerer denne udgift 2 gange i 2016.

Årsregnskabet bliver enstemmigt vedtaget.

Ad. 4:

Kjeld fremlægger budget for 2016 og 2017 (er vedhæftet indkaldelse til generalforsamling).

Der er spørgsmål:

1. Om foreningens udgift i forbindelse med loppemarkedet. Foreningen betaler for annoncering og lægger areal til. Det er Kirsten, Grøndalvej 14 der er tovholder på loppemarkedet.

2. Der er ved tidligere generalforsamling vedtaget, at der udbetales 10 pr. medlem til formanden og 50 kr. pr. medlem til kassereren, til dækning af diverse udgifter.

Budgetter bliver enstemmigt vedtaget.

Ad. 5:

Valg til bestyrelsen: Jens Mikkelsen genvalgt. Peer Berg, Charlotte Harrild og Rena Nielsen genvalgt. Valg af suppleanter: Peter Jensen genvalgt og nyvalgt blev John Nielsen, Lindesværmervej 20.

Ad. 6:

Valg af revisor: Palle Lemvig, genvalgt.

Ad. 7:

Valg af revisorsuppleant: Henning Jensen, genvalgt.

Ad. 8:

Indkomne forslag:

Midlertidigt udvalg til undersøgelse af negative drænkonsekvenser efter kloakering. Forslag fremsendt med dagsordenen. Forslaget enstemmigt vedtaget, Palle Lemvig, Grønkærvej 3, er tovholder, Finn Christensen, Grønbækvej 2, medlem samt formand Jens Mikkelsen.

Al henvendelse skal ske skriftligt, med beskrivelse af problemet, samt navn og adresse, sendes til: palle.lemvig@live.dk

Drænkontoens anvendelse, forslaget fremsendt med dagsordenen. Enstemmigt vedtaget.

Flytning af petanquebanen, forslaget fremsendt med dagsordenen. Forslaget er trukket tilbage. Der fremlægges et nyt forslag til næste generalforsamling, med ændret økonomi, forslagsgiveren ønsker derfor ikke forslaget til afstemning.

Ad. 9:

Kontingent for 2017: Bestyrelsen foreslår forøgelse på kr. 50,-, i perioden indtil vores fællesveje er forsynet med den vedtagne perlestensbelægning. Det forventes at vare minimum 3 - 5 år. Dette betyder, at kontingentet for 2017 og indtil vores vejetablering er færdig vil være kr. 450,-.

Kontingent forhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 10:

Eventuelt:

Palle Lemvig, orienterede om at en af vores ældste beboere, Jørgen Sehested var afgået ved døden og bisat d. 20/5.-16.

Opfordring, Korsør har 10 picnic koncerter, ved Fæstningen, henover sommeren med opstart

d. 7/7.-16. se opslag i skabene.

Ny beboer efterlyser velkomstbesøg af bestyrelsen. Der fremsendes velkomst ”pakke” til alle nye beboere. Derudover henvises der til vores hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk

Hvis der observeres bjørneklo meddeles dette til Slagelse Kommune, hvis ikke ejeren selv får den fjernet. Andet har vi ikke lovhjemmel til.

Den nye udstykning hører under grundejerforeningen på modsatte side af Kongsmarksvej.

Opfordring fra salen til at ejere af bådene sætter deres navn på deres båd.

Beplantningen ved strandkanten må klippes ned i en højde af 1,20 m. , dette har beboerne i området på en generalforsamling fået tilladelse til at gøre.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller behov for ændringer til fællesarealer samt tilstødende arealer, f.eks. stier, marker o. lign.

Afslutningsvis takkede formanden Jens Mikkelsen forsamlingen for de gode drøftelser og takkede Palle Lemvig for at have styret alle godt igennem det.

Referent

Charlotte Harrild.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Formandens Beretning:

G/F Engtoften ordinære generalforsamling Lørdag d. 21 maj 2016

 

Beretning ved formanden.

 

Siden sidste generalforsamling har foreningen afholdt og deltaget i forskellige

møder og holdt 4 bestyrelsesmøder.

Efter afslutning af generalforsamlingen afholdte bestyrelsen det første møde

hvor vi konstituerede os på følgende måde.

 Jeg selv var valgt som formand.

 Peer som næstformand.

 Kjeld blev genvalgt som kasser.

 Kirsten som sekretær.

 Inge Charlotte og Annette som bestyrelsesmedlemmer.

 Rena og Peter som suppleanter.

 

Lørdag d. 6 juni afholdte vi vores årlige strandrensningsdag. Her var igen mødt etmeget stor hold af morgenfriske medlemmer op. Efter at have nydt den obligatoriske startpatron gik vi i gang med de mange opgaver. Nogle tog sig af petanquebanen, stranden blev ordnet , div. beplantninger rundt om fællesarealet samt stien nede ved mosen blev beskåret og tilpasset.

 Efter vel udført arbejde havde vores trofaste køkkenpersonale igen i år smurt de dejlige håndmadder som der blev taget godt imod, igen i år måtte vi dog som sædvanlig skylle dem ned med et antal af snaps og kolde øl.

Igen en dejlig dag som jeg hermed vil sige alle en stor tak for. Netop denne dag giver et stort sammenhold i foreningen.

Desværre mistede vi vores dejlige sekretær Kirsten kort tid efter. Dette tog hårdt på Lissi og mig da vi havde et meget nært forhold til henne.

Jeg har løbende haft møder med SK forsyning angående drænvand på Engtoften. Dette har de lovet bliver løst i allernærmeste fremtid, nu har det også kun taget 2-3 år.

Jeg har også haft møde med entreprenør afd. i Slagelse kommune vedrørende tømning af skraldespande på vores fællesareal, dem ville de ikke tømme fremadrettet, da de var placeret for langt fra vejen, jeg fik dem overtalt til at fortsætte med at tømme, hvis vi flyttede den ene af spandene til den indgang som er ved nedgangen til bådepladsen. Så dette problem er også løst.

Hegnet i mosen med dyrehold er blevet udvidet langs Sommerfuglevej, dette medførte at vores 3 stk. dyrt etablerede dræn er inden for hegnet med risiko for at de store dyr kunne ødelægge dem. Derfor har jeg haft et møde med Slagelse entreprenør afd. og fået dem til at rense grøften op og lægge nogle store fliser over udløbet fra drænene.

En af de store opgaver ved strandrensning var at rep. trappen ned til stranden da den efterhånden var farlig at gå på, dette arbejde lovede Kurt Markvartzen at stå for. Efterfølgende kom Kurt i tanke om at han ikke kunde deltage denne dag. Da han og hans svigersøn var nede og se på trappen, konstatere de at den var for ringe til at reparere. Derfor bad han mig om at købe materialer til en helt ny trappe. De blev leveret lørdag og efter at have deltaget i Lissi og mit guldbryllup forlod de festen efter morgenkaffen for som de sagde de skulle jo på arbejde. Kurts svigersøn kom i tanke om at han lige var begyndt at komme sammen med Kurts datter da de lavede den trappe som de nu havde kasseret og de har nu kendt hinanden i 20 år så vi må sige at det er godt holdt af både trappe og forhold. Dette er et meget flot arbejde som foreningen hermed vil sige mange tak for. Forhåbentlig har vi så er trappe igen i 20 år.

Som jeg for et par år siden sagde, havde jeg fået to brugte fodboldmål fra Herlufholm kostskole de er nu endelig kommet til vores område og vil blive opsat i stedet for de gamle på strand rensningsdagen.

Til sidst men under ingen omstændigheder mindst vil jeg gerne sige et stort tak til bestyrelsen for deres store samarbejdsvilje uden denne kunne jeg ikke fungere som formand.

Til sidst vil jeg minde jer om vores strandrensning d. 5 juni kl. 10 hvor jeg med glæde ser frem til at arbejde sammen med jer alle.

Jeg vil hermed overgive beretningen til afstemning.

På bestyrelsens vegne

Jens Marchholdt Mikkelsen