Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoftyen

Formandens beretning 2014

Grundejerforeningen Engtoftens ordinære generalforsamling

den. 31. maj 2014.

Bestyrelsens beretning ved formanden.

Siden vi sidst var samlet til generalforsamling, har foreningens afholdt flere arrangementer, og jeg har deltaget i forskellige møder, ting og sager.

Straks efter sidste generalforsamling, afholdte bestyrelsen det første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os som følger:

Mig selv som formand.

Keld som kasserer

Peer som næstformand

Kirsten som sekretær

Øvrige som bestyrelsesmedlemmer

Samtidig bød jeg Annette velkommen i vores lille arbejdende kreds og vi håber på et godt samarbejde.

Lørdag d. 1. juni afholdte vi vores årlige strandrensning. Her var mødt en masse morgenfriske medlemmer op og efter den traditionelle god morgen kaffe gik vi i gang med dagens arbejde. Der blev ordnet på stranden, petanquebanen, vores nye redningskrans på stander blev gravet ned og der blev savet stolper til vores nye stakit om vores fælles areal og der blev lavet ny trappe og håndlister for adgang til stranden.

Da arbejdet var tilendebragt, samledes vi til det usandsynlig flotte sildebord, som vores damer havde til tilvejebragt og der var også en lille en til. Igen en rigtig god dag.

Sct. Hans aften var alle sejl sat til igen, desværre var vejret ikke med foreningen, det blæste for meget til at tænde det store bål, og da formanden brillerede med at være på ferie på Nordkap måtte næstformanden tage affære og aflyse bålet og i stedet hygge om små bålsteder og holde båltalen. Jeg har hørt, at det var godt besøgt og man hyggede sig, så vi prøver igen i år.

Jeg har i årets løb deltaget i en del møder og vej syn. Her lovede man mig hver gang, at de ting, som jeg havde at indvende over ville blive rettet nogle dage efter. Her kan jeg så bekræfte, at der ikke skete noget som helst.

Peer og jeg har gennemgået vores stier og veje. Vi har taget op i mod 100 fotos som dokumentation, lige meget hjalp det. Til sidst var jeg ved at miste tålmodigheden og foreslog, at vores egen vejmand Leif fik lov at lave vores veje færdige mod betaling. Dette godkendte man heldigvis, og jeg synes, vi i det store hele har rimelige veje. Der vil under indkomne forslag blive mulighed for at tage stilling til et nyt tiltag.

Foreningen har i mange år haft en kontrakt med Peter Zachariassen, men da han desværre døde forrige år blev vores fællesvej ikke vedligeholdt som vi var vandt til. Derfor opsagde vi kontrakten 1. januar og efterfølgende har vores vejmand Leif overtaget vedligeholdelsen af vejen.

Stormen Bodil var desværre ond ved vores petanquebane og vores badebro, samt vores nylig opsatte redningskrans. Kransen blev fundet i beplantningen dagen efter, men stolpen, som den havde været fastgjort på, var væk og er aldrig kommet tilbage. Derfor kontaktede jeg igen tryk-fonden og anmodede om at få bevilget en ny. Dette har jeg fået og den vil blive nedgravet på strandrensningsdagen. Badebroen er blevet repareret med nye trin på trappen og er sat op, så vi igen kan få glæde af den i den forhåbentlig kommende gode sommer.

Vores opslagstavler trængte til en kærlig hånd, derfor blev de taget ned af Bent og jeg. Vi havde fået lov at benytte Stens værksted, hvor de blev malet af Stig, og da vinduesrammerne ikke havde det godt har Morten lavet 4 nye.

Til sidst har jeg et lille hjertesuk. Som jeg vil bede jer tage med hjem og tænke meget over. Jeg vil bede jer alle og jeres familie og gode venner – om at køre stille og roligt på vores veje – der er tilsyneladende mange der burde få deres speedometer kontrolleret, hvis det viser at de kun kører 15 i timen.

Af kommende arrangementer vil jeg huske jer på, at vi allerede på lørdag har strandrensningsdag, hvor jeg glæder mig til at se så mange som muligt. Derudover holder vi Sct. Hans aften d. 23 juni og det skal nok igen blive en god aften, da jeg er rejst på ferie til Gardasøen.

Jeg vil hermed overgive beretningen til afstemning.

På bestyrelsens vegne

Jens Marchholdt Mikkelsen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat af generalforsamlingen:

Grundejerforeningen ENGTOFTEN

Generalforsamling den 31. maj 2014-05-30

Kelstrup Forsamlingshus

Referat: Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer op.

     1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Palle Lemvig som dirigent. Palle blev valgt.

Palle konstaterede at indkaldelsen var lovligt indvarslet. Og der foreligger også dagsorden.

Flytter pkt. 4 efter indkomne forslag.

      2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Flemming vedr. sten i rabatten. Kjeld oplyser at det er faldet til jorden igen og at det er ok at de ligger der, da vi er dækket af forsikringen. Skal ligge en ½ m fra skel. Beretning er vedtaget 29 stemmer for.

     3. Årsregnskab for 2013 til godkendelse ved kassereren

29 stemmer for 1 undlod at stemme

    4. Budgetter for 2014 og 2015 til godkendelse ved kassereren

Ingen kommentarer til budgetterne. Budgettet vedtages enstemmigt 30 for.

    5. Valg af formand: På valg Jens Mikkelsen(modtager genvalg). Jens er valgt


Valg til bestyrelsen Peer Berg (modtager genvalg). Genvalgt

Dorrit Sørensen (modtager ikke genvalg)

Charlotte Harrild blev valgt

                  Kurt Pedersen (modtager genvalg). Genvalgt

Valg af suppleanter: På valg Charlotte Harrild og Annette Pedersen

Annette Pedersen blev genvalgt og Rena Nielsen blev nyvalgt.

     6. Valg af revisor: På valg Palle Lemvig. Blev genvalgt.

     7. Valg af revisorsuppleant: På valg Kjeld Larsen. Blev genvalgt

     8. Indkomne forslag

Foreslår at der udlægges småsten på alle vejene. Foreslår at der lægges samme belægning over det hele. Erstatningen bruges til dette formål.

 Flemming spørger om det vil begrænse støvet. Der vil kun blive udlagt sten på vores veje og ikke på vejen ind til vores område.

 Det bliver ikke hvide sten, da de bliver grønne.

 Der blev spurgt til for høj hastighed. Vi har fulgt op. Kommunen er vejmyndighed. Ekstra skiltning kan vi ikke få tilladelse til at opsætte. Vi kan kun opfordre til, at beboerne og gæster overholder fartbegrænsningen.

 Forslaget ang. Udlægning af sten sættes til afstemning. Forslaget vedtages med 29 – 1 imod


Forslag 2.

 2 beboere ønsker forbud mod ridning i området. Man mener at der laves dybe spor i vejene. Hvad med forsikring hvis en hest sparker ud. Charlotte siger at de skal være forsikret. Kan man ikke tale med pigerne?

 Flemming mener ikke at skilte duer. Sættes til afstemning. 7 stemmer for 15 imod og 8 har undladt at stemme. Forslaget er nedstemt.


     9. Fastlæggelse af kontingent for 2015

 Kontingent for 2015 foreslås nedsat til kr. 400. Beløbet i budget ændres. 28 stemte for og 2 imod

Jens oplyser at alle brædder på broen skiftes, når den nedtages, så der vil blive en lille udgift.

10. Eventuelt

Mht badebro forespørges om kan den ikke lægges på friarealet, hvor den er bedre beskyttet. Der vil den blive lagt fremover.

Jens:

 Både på stranden vil vi gerne have bliver fjernet og at vi finder en dato evt. 15.9. eller 1.10. , hvor de skal de være fjernet fra stranden. Vi vil ikke have at de ligger der.

 Det ser ikke godt ud at der ligger gamle både der er fulde af vand.

 Det bør bringes op til næste generalforsamling.


Vedr. løse hunde i området. Vi bør alle gøre folk med hunde opmærksom på, at hunde skal være i snor.

 Opsamling af hundel…. Hvis man ser det, så bed hundeejeren om at de medtages.

De der ikke har fået kloakeret skal bede kloakmesteren om at reetablere vores fællesvej, hvor de har kørt med gravere.

 Ordensreglement vedr. beplantninger der skygger og generer naboerne..

 Bestyrelsen vil ikke være ”politi”. Man må tale med sin nabo om at overholde reglementet.

 Kjeld oplyser at der er et par grundejerne der nærmest har en skov, og han oplyser, at

 brandmyndigheden har ikke mulighed for at gøre noget . Man må selv taler med sin nabo.

 Peer oplyser, at man kan bestille et hegnssyn i kommunen. Det skal der betales for. Det skal man selv betale.

Loppemarked den 12.7.14. Det er aftalt at Annette får nøglen og at medlemmerne kan komme fredag fra kl. 19. – 21 og opstille boder, og lørdag fra kl. 7 er for udefrakommende.

 Kirsten vil lave et opslag til opslagstavlerne. Kirsten står for arrangementet. Man skal tilmelde sig hvis man vil deltage.

Peer vil gerne have frivillige til Sct. Hans med opsætning af telt m.v. den 22.6. og igen den 24.6.2014. Der var kun 2 der meldte sig til dette og det var Tordenskjolds soldater. Ikke nogen nye.

Mødet slut kl. 11.10

Kirsten Hansen

sekretær