Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Referat 2022

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engtoften.
Kelstrup strand
Afholdt i Kelstrup forsamlingshus lørdag d. 28. maj 2022.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden Jens Mikkelsen.
3. Årsregnskab for 2019, 2020 og 2021 til godkendelse v/kassereren Kjeld Hansen.
4. Budgetter for 2022 og 2023 til godkendelse v/kassereren Kjeld Hansen.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2023.
6. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand:         På valg Jens Mikkelsen (modtager ikke genvalg)
Valg til bestyrelsen:    På valg Charlotte Harrild (modtager genvalg)
                                 John F Nielsen (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg Steen Christensen (modtager genvalg)
                                  Erik Poulsen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor:       På valg Palle Lemvig (modtager genvalg)
8. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen (modtager genvalg)
9. Jubilæum juni 2022 udsat til 2022 – festudvalg.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Referat:
Ad 1. Valg af dirigent: Palle Lemvig blev valgt.
Palle kunne meddele og give bestyrelsen ros for at have fulgt vedtægterne også under Coronaen.
Af stemmeberettigede var der 34.

Ad 2. Bestyrelsens beretning: Jens Mikkelsen oplæste den.
Og i denne forbindelse havde Jens også en opfordring til yngre beboere om at melde sig til at hjælpe med isætning og optagning af vores badebro. Det tager ca. 1 time pr. gang.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Årsregnskab for 2019/2020/2021: Kjeld Hansen gennemgik regnskaberne og kunne
meddele, at revisionen, grundet Coronaen, var foregået virtuelt, og at revisor havde underskrevet via mail. Kjeld svarede på relevante spørgsmål fra salen.
Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Budgettet for 2022/2023: Kjeld Hansen gennemgik budgetterne. Der er lave underskudsgaranti for jubilæumsfesten på kr. 3000. Der blev spurgt ind til perlestene på alle vores veje. Dette tages med på førstkommende bestyrelsesmøde.
Budgetterne blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent for 2023: Kjeld Hansen foreslog uændret kontingent 450 kr.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg til bestyrelsen: Jens Peter Jensen blev valgt som formand
Som bestyrelsesmedlemmer genvalg til Charlotte Harrild og John F Nielsen. Som nyt medlem Steen Christensen, for Jens Peter Jensen, der blev formand.

Som suppleanter genvalg til Erik Poulsen og ny valg til Camilla Sehested, Engtoften 23.

Ad 7. Valg af revisor: Palle Lemvig blev genvalgt.

Ad 8. Valg af revisor suppleant: Henning Jensen blev genvalgt.

Ad 9. Jubilæumsfesten juni 2020 udsat til 25. juni 2022: Ved generalforsamlingen 2019 blev der nedsat et festudvalg, bestående af beboere og enkelte bestyrelsesmedlemmer. Men det festudvalg der er i dag er primært bestående af bestyrelsesmedlemmer, af forskellige private årsager. Til festen er tilmeldt 125 betalende. Ved festen vil der kunne betales via Mobile Pay ved køb af drikkevarer. Denne nedlægges igen efter festen da der er en afgift på en sådan.
Palle Lemvig står for salg af lotteri, og har modtaget gevinster for mellem 3000-3500 kr.
Disse gevinster har Palle modtaget efter aktiv henvendelse hos forskellige handlende.
GODT gået.

Ad 10 Indkomne forslag: Der er modtaget 2 forslag, uafhængigt af hinanden, omhandlende etablering af vejbump/chikaner. Det aftaltes, at de indkomne forslag blev behandlet under et.
Michael Skjødt, der er en af forslagsgiverne, fremlagde sit forslag, med
begrundelser, som tryghed og at støvgenerne mindskes, da der køres meget hurtigt på trods af max hastighed på 15 km. Havde også indhentet priser på etablering hvilket ville være ca. kr. 3000 pr. bump, se billede.
Fremmødte medlemmer kunne stille afklarende spørgsmål. Opmærksomheds punkter var støjen, der fremkommer ved overkørsel med trailer kontra støv når der køres stærkt.
Endvidere blev der også gjort opmærksom på de billister der kører ad Kongsmarkvej og kører lige ud på Sommerfuglevej, uden at sikre sig der ikke kommer biler fra Sommerfuglevej.
Det aftaltes, at bestyrelsen i samarbejde med Michael Skjødt arbejder videre med muligheder for etablering af bump. Der skal laves skitse til godkendelse hos Slagelse kommun og hvis kommunen godkender skal det også godkendes af politiet. Det handler også om prisen. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt kan der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når der ligger et endeligt forslag, med diverse godkendelser.

Bestyrelsens forslag til at nedlægge drænkontoen og overføre pengene til drift kontoen blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen anbefaler tekst ændring i Vedtægten i §16. Tekst ændringen kan ikke vedtages i 2022, da der ikke er 2/3 af medlemmerne fremmødt til afstemningen.
Derfor tages det på generalforsamlingen igen i 2023 til genforhandling og afstemning.

Ad 11. Eventuelt: Palle Lemvig takkede Jens Mikkelsen for hans store indsats i bestyrelsen gennem årene. Bland meget også i forbindelse med kloakeringen og etablering af fibernet.
Godt gået Jens.

Vores nye formand Peter Jensen, takkede Jens for hans store indsats. Du er en guttermand, som vi i bestyrelsen er glade for vi fortsat kan trække på, i forskellige opgaver.
Jens modtog en fin vingave som tak.

Der køres meget stærkt på Kongsmarkvej. Kjeld Hansen har haft kontakt med Slagelse Kommune, Pia Nielsen, som har meddelt at der er planer om en 2-minus-1 vej, efter Touren.
Det er også muligt at bede politiet om at lave fartkontrol, det er gratis og muligt for alle.

Jørgen Skotte spørger indtil Tour De Franch og risiko for trafikkaos.
Alle veje hvor touren køres lukkes totalt fra kl 10-18. Og vi har alle, i vores E-boks, modtaget orienteringsbreve herom.

Jens Mikkelsen kunne fortælle, at vores fællesareal vil kunne blive benyttet af
redningskørertøjer og evt. redningshelikopter.
Alle nøgleholdere må IKKE åbne bommen. Og husk når du har kørt din båd til vandet, skal du fjerne din bil igen, inden du sejler ud, samt aflåse bommen med det samme. Det samme gælder når du skal hente din båd igen. HUSK du har skrevet under på aftalen.

Jørgen Skotte, spurgte ind til vores uklippede områder på fællesarealet, og biodiversitet.
Charlotte Harrild har adspurgt i BoGrønt, hvordan vi skal sikre biodiversitet. Undgå at klippe stykkerne og lad områderne klare det selv. Jørgen vil meget gerne smide vilde blomsterfrø. Og til dette takker vi alle JA.

Hvordan er det med at benytte el-plæneklippere efter kl 13 lørdag/søndag/helligdage. Det er ikke tilladt, når motoren er med lyd. Hvis du har robotklipper ingen problemer, da der ingen lyd er på dem.

Jens Mikkelsen takkede for en god generalforsamling og takkede for god behandling i tiden som formand.

Referent
Charlotte Harrild.